THÔNG BÁO 10/05/2022

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT
V/v: Xác nhận thời điểm tra cứu hóa đơn và
Thông báo chấp nhận HĐĐT không có mã của Cơ quan thuế quản lý
V/v: Confirming time of searching E-invoices &
Tax authorities acceptance on New Life's E-Invoices without tax code 

  

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Dears: Customers

     Lời đầu tiên, Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới (“Công ty New Life”) xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, thành đạt và chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã hợp tác trong suốt thời gian qua.
     First of all, New Life Service Trading Company Limited (“New Life”) would like to send greetings, wishes for health and success to you and sincerely thank you for your cooperation during this time.

     Thực hiện theo Nghị định số 123/2020/ NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính, Công ty New Life đã áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC kể từ ngày 08/04/2022.
     To comply with the Government's Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020, on invoices and documents and Circular No. 78/2021/TT-BTC dated September 17, 2021, of the Ministry of Finance, New Life has applied electronic invoices according to Circular No. 78/2021/TT-BTC from April 8, 2022.

     Căn cứ khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019, Công ty chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông nên sẽ nộp hồ sơ khai thuế GTGT cùng thời điểm nộp Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chậm nhất là ngày 20 hàng tháng. Đồng thời, sau khi được cơ quan thuế chấp thuận, Công ty New Life hiện được phép áp dụng hình thức hóa đơn điện tử không cần mã xác thực của cơ quan thuế.
     According to Clause 3, Article 22 of Decree 123/2020/ND-CP and point a Clause 1 Article 44 of Law on Tax Administration, our company is a service provider in the field of post and telecommunications, the deadline for submitting VAT declaration dossiers and the e-invoice datasheet is on the 20th of every month. At the same time, after receiving the approval from the tax authority, New Life is now allowed to apply the e-invoice without an authentication code from the tax authority.

     Theo những quy định trên, hóa đơn điện tử do Công ty New Life phát hành sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế chậm nhất vào ngày 25 tháng sau.
     Following these regulation, electronic invoices issued by New Life will be available on the website of the Tax Department no later than the 25th of the following month.

     Công ty chúng tôi cam kết các hóa đơn do chúng tôi xuất ra đều tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ hóa đơn chứng từ.
     Our company commits that the invoices issued by us comply with the state's regulations on the invoice and voucher regime.

     Kính mong Quý khách hàng yên tâm, tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công ty trong thời gian tới.
     We hope that customers will feel secure, trust and continue to support the company in the future.

Trân trọng.
Best regards.