Thông báo đổi mã vùng điện thoại cố định / Announcement: On transforming area codes for fixed lines

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Respectfully to: CUSTOMERS

Căn cứ vào Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Based on Decision no. 2036/QĐ-BTTTT, dated on 21/11/2016 of Minister of Information and Communication for promulgating on planning to transform area codes.

Trước hết, Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (NEWLIFE) xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và thành công đến Quý khách hàng.

Firstly, NEWLIFE Service Trading Company LTD. (NEWLIFE) would like to send salutations, wishes for health and success to Customers.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định của Bộ Thông tin và Truyền thông, NEWLIFE trân trọng thông báo đến Quý khách kế hoạch chuyển đổi mã vùng của 59/63 tỉnh, thành phố như sau:

Implementing the plan to transform area codes of fixed lines of Minister of Information and Communication, NEWLIFE would like to announce to Customers on the plan to transform area codes of 59/63 provinces, cities as follows:

Xem tiếp...

Cảnh giác chiêu lừa qua điện thoại

TT - Nhiều người dân ở TP.HCM và Hà Nội đã mất tiền do bị lừa đảo thông qua những lời đe dọa từ điện thoại... 

* Mẫu nội dung cuộc gọi lừa đảo thường có dạng như sau:


canhbao1

Xem tiếp...