Chuyển đổi gói cước FTTH cùng Nhà mạng

 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG MỚI
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---
Địa chỉ giao dịch: 009 KP Mỹ Hưng, ĐL Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 54 111 222         Fax: (028) 54 126 001
  TP.HCM, ngày 26 tháng 04  năm 2020
 
THÔNG BÁO
NOTIFICATION
V/v: Chuyển đổi gói cước FTTH cùng Nhà mạng
Ref.: Changing packages for FTTH service of the same ISP
 

Kính gửi: Quý Khách hàng
Respectfully to: Our valued customer
 
Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (“New Life”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách hàng.
New Life Service Trading Company Limited (“New Life”) would like to send the warm greetings to our value customers.
 
Trong bối cảnh chính sách giá cước mới của các Nhà mạng sắp được ban hành (dự kiến tháng 5-2020), New Life xin tiếp tục thông tin đến Quý Khách hàng những nội dung sau:
In the context that new packages are going to be launched (expected in May-2020), New Life would like to notify you of the following information: 
 
1. Đối với khách hàng đang sử dụng các gói FTTH có băng thông trong nước nhỏ hơn hoặc bằng băng thông trong nước của gói cước mới
For customers who are using the FTTH packages which have domestic bandwidth lower than or equal to the domestic bandwidth of the new packages
 
(i) Để hạn chế việc tập trung đông người tại Quầy giao dịch (“Quầy”), tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và tiết kiệm thời gian của khách hàng, gói cước khách hàng đang sử dụng sẽ được chuyển đổi lên gói cước mới có băng thông tương tự hoặc cao hơn gần nhất của cùng Nhà mạng ngay khi chính sách giá cước mới được chính thức ban hành. Cụ thể là:
In order to avoid crowds at our Transaction Counter (the “Counter”), strictly comply with the Directive 19/CT-TTg dated April 24, 2020 of the Prime Minister and save your time, your existing package will be changed to the new one of the same service provider (the “ISP”) with a nearly similar bandwidth or nearest higher bandwidth as soon as the new price policy is officially issued. Specifically:

 

Viettel
SPT
Gói hiện hữu
Existing package
Gói mới
New package
Gói hiện hữu
Existing package
Gói mới
New package
Net 4
Net 4+
Fiber Smile, Fiber Happy
Fiber Eco 1
 
 
VNPT
FPT
Gói hiện hữu
Existing package
Gói mới
New package
Gói hiện hữu
Existing package
Gói mới
New package
Home 1
Home 3+
F5x, F4x, F3x
Super 50
Home 2
Fiber60 Eco+
F2x
Super 65
 
 
SCTV
 
Gói hiện hữu
Existing package
Gói mới
New package
Fast 1, Fast 2
Fast 6
Fast 3/Fast 4
Fast 7
Fast 5
Fast 8

 

(ii) Tuy nhiên, để đảm bảo về mặt thủ tục, chúng tôi kính đề nghị Quý khách hàng hỗ trợ gửi Phiếu yêu cầu chuyển đổi gói cước (“Phiếu yêu cầu”) về Quầy giao dịch của chúng tôi trong vòng 1 tháng kể từ ngày chính thức chuyển đổi gói cước theo một trong các hình thức sau:
However, due to the requirement of the operation process, please help to support in submitting your Application for changing packages (the “Application”) to the Counter within 1 month from the official issue date of new packages by one of following methods:

- Nộp trực tiếp tại Quầy
  Directly at the Counter -         

- Gửi bản gốc bẳng chuyển phát nhanh hoặc qua đường bưu điện
Through express or post office

- Gửi bản scan phiếu yêu cầu hợp lệ bằng email đã đăng ký nhận thông tin dịch vụ vào email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address the valid scan copy from the email registed to receive service information to the email of our sale operation This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (iii) Ngoài ra, không phụ thuộc vào ngày chính thức ban hành giá cước mới do các Nhà mạng ấn định, New Life cam kết những Khách hàng có Phiếu yêu cầu được nộp hợp lệ sẽ được hưởng mức giá cước mới tương ứng kể từ ngày 01/04/2020.       
Regardless of the official issue date of new packages imposed by the ISP, New Life commits that customers who have your Application duly submitted will enjoy the relevant new price from April 1, 2020. 
 
2. Đối với khách hàng đang sử dụng các gói FTTH có băng thông trong nước lớn hơn mức băng thông lớn nhất của gói cước mới: New Life đang nỗ lực kiến nghị với các Nhà mạng để có chính sách giá cước mới có băng thông và giá cước phù hợp. Khi có kết quả, New Life sẽ thông tin đầy đủ và chi tiết đến khách hàng.
For customers who are using FTTH packages with domestic bandwidth greater than the largest new package: New Life is trying our best to propose the ISPs to issue new price policies with appropriate bandwidths and reasonable prices. When getting results from the ISPs, New Life will provide you detailed information. 
 
3. Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ ADSL: New Life đang nỗ lực kiến nghị với các Nhà mạng để có chính sách giá cước mới có băng thông và giá cước phù hợp. Khi có kết quả, New Life sẽ thông tin đầy đủ và chi tiết đến Quý Khách hàng. Đối với những khu vực đã hoàn thiện hạ tầng cáp quang, khách hàng có thể tiến hành đăng ký dịch vụ FTTH tại Quầy giao dịch. Đối với những khu vực còn lại đang sử dụng cáp đồng, chúng tôi sẽ hoàn tất lộ trình quang hóa trong năm 2020 theo kế hoạch.
For customers who are using ADSL service: New Life is trying our best to ask the ISPs to issue new price policies with appropriate bandwidths and reasonable prices. When getting results from the ISPs, New Life will provide you detailed information. For areas where fiber optical cables have been installed completely, it is recommended that you could apply for FTTH service at the Counter. For the remaining areas with copper cables, we will complete the transfer to fiber cables in 2020 as planned. 
 
4. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc để tìm kiếm thêm các Nhà mạng mới (ngoài Viettel, SPT, STC, VNPT, FPT và SCTV) để phong phú hơn sự lựa chọn cho Quý Khách hàng.
In the future, we will continue to do our best to find more ISPs (besides Viettel, SPT, STC, VNPT, FPT and SCTV) to enrich our customers' choices. 
 
Trân trọng/Sincerely.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC/ AUTHORIZED BY GENERAL DIRECTOR
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ DEPUTY GENERAL DIRECTOR
(đã ký/ signed)
ĐẶNG CAO TƯỜNG

Nâng cấp băng thông hiện hữu và chính sách giá cước mới của các Nhà mạng vào tháng 5-2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---

Địa chỉ giao dịch: 009 KP Mỹ Hưng, ĐL Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 54 111 222         Fax: (028) 54 126 001

  TP.HCM, ngày 24 tháng 04  năm 2020

 

THÔNG BÁO
NOTIFICATION

V/v: Nâng cấp băng thông hiện hữu và chính sách giá cước mới của các Nhà mạng vào tháng 5-2020
Reg.: Upgrading the available bandwidth and launching new packages of service providers in May-2020

Kính gửi: Quý Khách hàng

Respectfully to: Our valued customer

Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (“New Life”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách hàng.
New Life Service Trading Company Limited would like to send the warm greetings to the value customer.
Gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, số lượng khách hàng học tập, làm việc từ xa và giải trí tại nhà tăng cao nên nhu cầu băng thông rất lớn. Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Thông Tin Truyền Thông và đồng hành cùng Quý Khách hàng, New Life đã phối hợp với các Nhà mạng VNPT, Viettel nâng băng thông hiện hữu lên từ 1,5 lần đến 02 lần và cũng đang làm việc với FPT, SPT để nâng băng thông trong thời gian gần nhất.
Recently, due to the impact of Covid 19, the number of customers attending school remotely, entertaining, and working from home has increased, demand of bandwidth is on the high rise. In response to the appeal of the Ministry of Information and Communications and accompanying you, New Life has cooperated with VNPT HCMC and Viettel HCMC to increase the available bandwidth from 1.5 to 02 times and are also working with FPT Telecom and STC to increase the bandwidth in the nearest time.
Theo dự kiến, để đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của Quý Khách hàng về dịch vụ Internet, các Nhà mạng sẽ ban hành các gói cước mới có tốc độ băng thông và giá cước phù hợp vào tháng 5-2020. Giá cước dự kiến cho dịch vụ FTTH của một số Nhà mạng như sau:
As expected, in order to meet diverse needs of internet service of customers, new packages with reasonable bandwidths/speeds and appropriate prices will be launched in May 5-2020 by ISPs. Expected new packages for FTTH of some ISPs as follows:

a) Nhà mạng Viettel- The service provider Viettel

Stt/ No. Nội dung/ Content Giá cước (đã bao gồm Vat)/ Price (including VAT)
1 Cước hòa mạng/ Connection fee: 250.000 đồng/thuê bao
2 Cước hàng tháng/ Monthly fee:  
  - Gói cước Net 3+ (55Mbps) 250.000 đồng/tháng
  - Gói cước Net 4+ (70Mbps) 300.000 đồng/tháng

b) Nhà mạng SPT- The service provider SPT

Stt/ No. Nội dung/ Content Giá cước (đã bao gồm Vat)/ Price (including VAT)
1 Cước hòa mạng/Connection fee: 300.000đồng/thuê bao
2 Cước hàng tháng/ Monthly fee:  
  - Gói cước Fiber Eco 1 (55Mbps) 249.700 đồng/tháng
  - Gói cước Fiber Eco 2 (65Mbps) 297.000 đồng/tháng

c) Nhà mạng FPT- The service provider FPT

Stt/ No. Nội dung/ Content Giá cước (đã bao gồm Vat)/ Price (including VAT)
1 Cước hòa mạng/ Connection fee: 330.000 đồng/thuê bao
2 Cước hàng tháng/ Monthly fee:  
  - Gói cước Super 50 (50Mbps)
255.000 đồng/tháng
  - Gói cước Super 65 (65Mbps) 320.000 đồng/tháng

d) Nhà mạng SCTV- The service provider SCTV

Stt/ No. Nội dung/ Content Giá cước (đã bao gồm Vat)/ Price (including VAT)
1 Cước hòa mạng/ Connection fee: 300.000 đồng/thuê bao
2 Cước hàng tháng/ Monthly fee:  
  - Gói cước Fast 6 (50Mbps) 250.000 đồng/tháng
  - Gói cước Fast 7 (60Mbps) 310.000 đồng/tháng
  - Gói cước Fast 8 (70Mbps) 370.000 đồng/tháng

e) Nhà mạng VNPT- The service provider VNPT

Stt/ No. Nội dung/ Content Giá cước (đã bao gồm Vat)/ Price (including VAT)
1 Cước hòa mạng/ Connection fee: 220.000 đồng/thuê bao
2 Cước hàng tháng/ Monthly fee:  
  - Gói cước Home 3+ (50 Mbps) 259.000 đồng/tháng
  - Gói cước Fiber60 Eco+ (60Mbps) 356.400 đồng/ tháng
 
Đối với dịch vụ ADSL, New Life đang nỗ lực làm việc với các Nhà mạng (ISPs) để có chính sách giảm giá cước của từng nhà mạng (ISPs). Khi có kết quả, New Life sẽ thông tin đầy đủ và chi tiết đến Quý Khách hàng.
Regarding ADSL service, New Life is attempting to work with ISPs to reduce the prices. Whenever getting official results from ISPs, we will inform you completed and detailed information.
 
Với chức năng là đơn vị vận hành khai thác dịch vụ của các Nhà mạng, New Life xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng được biết. Nếu Quý Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi gói cước hoặc chuyển đổi Nhà mạng, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý Khách hàng.
With the role of service operator, NewLife would like to inform you the above. If you have requirement of changing your existing package or ISP, we are willing to serve.  
 
New Life sẽ đăng tải các gói cước mới do các nhà mạng(ISP) ban hành trên website: www.newlife-tel.com và niêm yết tại Quầy giao dịch để cho Quý Khách hàng tiện tham khảo và thay đổi( nếu có)
New Life will upload the new packages of ISPs on the website www.newlife-tel.com and put the hard copies at our counter for your reference.
 
Kính chúc Quý Khách cùng gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.
Wish you and your family good health and prosperity.
 
Trân trọng ./
.Sincerely./.

                                                                ĐẠI DIỆN CÔNG TY NEW LIFE                                                                                                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                         ĐẶNG CAO TƯỜNG

                                                                                                                                  ( ĐÃ KÝ )

Nâng băng thông gói cước FTTH tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng của nhà cung cấp Viettel

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---

Địa chỉ giao dịch: 009 KP Mỹ Hưng, ĐL Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 54 111 222         Fax: (028) 54 126 001

  TP.HCM, ngày 15 tháng 04  năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v: Nâng băng thông gói cước FTTH tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng của nhà cung cấp Viettel

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Internet

Trước hết, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới (“Công ty New Life”) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ viễn thông trong thời gian qua.

Công ty New Life xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Internet về việc nâng cấp băng thông các gói cước FTTH của nhà cung cấp VIETTEL cho khách hàng tại Phú Mỹ hưng, chi tiết như sau:

 

STT
Tên Gói cước
Băng thông (cũ)/
Tốc độ cam kết
IP tĩnh
(kèm theo)
Băng thông (mới)/
Tốc độ cam kết
1
Net 4
30Mbps / 256Kbps
Không có
70Mbps / 256Kbps
2
Net 6
40Mbps / 512Kbps
Không có
80Mbps / 512Kbps
3
Fast30+
30Mbps / 256Kbps
1 IP
60Mbps / 256Kbps
4
Fast60
60Mbps / 1Mbps
1 IP
120Mbps / 1Mbps
5
Fast60+
60Mbps / 2Mbps
1 IP
120Mbps / 2Mbps
6
Office 1
45Mbps / 1Mbps
 
90Mbps / 1Mbps
7
Pro 2
75Mbps / 1.5Mbps
 
150Mbps / 1.5Mbps
 
Thời gian hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2020
Mọi thông tin phối hợp trao đổi vui lòng liên hệ:
-  Địa chỉ: 009 KP Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7.      
-  ĐT: 18007268 hoặc (028) 54111222

Trân trọng thông báo.

                                                                ĐẠI DIỆN CÔNG TY NEW LIFE
                                                                                                                      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                         ĐẶNG CAO TƯỜNG
                                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---oOo---

Địa chỉ giao dịch: 009 KP Mỹ Hưng, ĐL Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 54 111 222         Fax: (028) 54 126 001

 TP.HCM, ngày 31 tháng 03  năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v: KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại PMH

Trước hết, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới (“Công ty New Life”) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ viễn thông của Chúng tôi trong thời gian qua.

Trước tình hình dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại Việt Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng, và nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ở mức thấp nhất và đảm bảo sức khỏe cho Quý khách hàng đồng thời tuân thủ theo quy định của Chính phủ đưa ra là tránh tập trung đông người, New Life xin khuyến nghị Quý khách hàng nên thanh toán cước sử dụng dịch vụ viễn thông tại Phú Mỹ Hưng bằng cách chuyển khoản thông qua các kênh thanh toán như sau: 

STT/ No. Tên ngân hàng The bank name

Tài khoản thanh toán

Payment account (VND)

1  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn  Join Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Saigon South Branch.  0181003548745 
2  Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN– Chi nhánh Nguyễn Văn Linh.  Techcombank – Nguyễn Văn Linh Branch  19131788733222

Và các kênh thanh toán chuyển khoản khác, cụ thể xin vui lòng tham khảo tại website

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Khách.
Kính chúc Quý khách mạnh khỏe và bình an.
 
                                                                ĐẠI DIỆN CÔNG TY NEW LIFE
                                                                                                                      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                         ĐẶNG CAO TƯỜNG
                                                                                                                                    (Đã ký)